RENOVERING

Ansökan om tillstånd för renovering i lägenhet Många medlemmar vill renovera / reparera och bygga om sina lägenheter.

Alla förändringar är inte tillåtna.

 • Styrelsen godtar endast ansökan genom att använda denna

Ansökan om tillstånd för renovering i lägenhet KLICKA HÄR

 • Det är t ex inte tillåtet att riva en bärande vägg.
 • Det är inte tillåtet att påbörja en renovering utan att meddela styrelsen om det.
 • Ansökan skall lämnas in underskriven i postlådan vid entrén Björngårdsgatan 11.

Lägenhetsinnehavaren försäkrar om att.

Allmänt

 • Arbetet skall vara utfört enligt vid renovering / ombyggnad gällande lagstiftning s BBR / BKR, Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt AMA.
 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att kontakta fastighetstekniker på LES för instruktioner gällande ventilationen i samband med ombyggnationer.
 • att jag, enligt Brf Småländskabjörnens krav vid arbeten i badrum/kök/konstruktion ombesörjer en protokollförd slutbesiktning. Man kan ringa LES Entrepenad för en oberoende besiktningsman om så önskas.
  Kopia av protokollet skall lämnas in till föreningens styrelse inom 4 veckor efter avslutat arbete. Bostadsrättsägaren bekostar besiktningen.
 • I de fall protokollet inte inkommit till föreningens styrelse inom angivet tidsram, har föreningen rätt till att ordna med en besiktning på bostadsrättsägarens bekostnad.
 • att, enligt Brf Småländskabjörnen:s krav beställer en injustering av lägenheten då detta behövs efter ombyggnation i kök/badrum.
  Bostadsrättsägaren bekostar injusteringen.

Elsäkerhet

 • Behörighetsbevis skall uppvisas.
 • Isolationsmätningsprotokoll dokumenterad.
 • Egenkontroll.
 • Jordprovning Dokumenterad.
 • Uppdaterad gruppschema.
 • Resistansmätning elektrisk golvvärme, före, under, samt efter ingjutning dokumenterat.

Rörarbeten

 • Säker vatten anslutet företag.
 • Intyg säker vatten
 • Tryck och täthetskontroll dokumenterad

Våtrum

 • Certifierad företag för våtrum, BBV, GVK.
 • Bilaga A (våtrumsintyget) till BBV, Byggkeramiksrådets Branschregler för Våtrum.
 • Golvbrunn måste bytas i samband med renovering i badrum

Visa hänsyn till grannar och följsamhet till de regler som gäller i föreningen.

 • Annonsera störande arbeten i trapphuset, speciellt bilning av golv, samt att det endast kommer att ske vardagar mellan kl 08:00-17:00.
 • Informera grannarna om dina byggplaner, det gör du enkelt med en lapp på
  anslagstavlan i porten och i hissen.
 • Tala helst om hur länge du tror arbetet ska pågå.
 • Klä in hissväggar och golvytor för att minimera slitage och skador, detta gäller
  entrégolvet i trapphus också.
 •  Byggsopor som ställs i närområdet avhämtas senast varje fredag kl 18:00.
   Entréer och trapphus är inte någon förvaringsplats för gammalt
  byggmaterial, inte ens tillfälligt!
 • Städa efter dig !
  Dina grannar skall inte behöva kliva omkring bland byggmaterial eller byggdamm.
 • Ansvaret är ditt !
  Oavsett om det är du själv som reparerar / renoverar eller om du använder hantverkare så är ansvaret ditt. Du måste alltså informera de hantverkare du anlitar om vilka regler som gäller för vår förening och kontrollera att de följer dessa.

(Bostadsrättslagen kapitel 7)
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra
åtgärd som innefattar:
1. Ingrepp i en bärande konstruktion
2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.
3. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.”