Stökigt i Soprummet

Stökigt i Soprummet

Vi har sökt tillstånd att sätta upp kamera i soprummet.
Detta eftersom många föremål som kastas i soprummet är grovsopor och går inte ner i behållarna, detta kostar det föreningen en massa pengar att forsla bort
Med så kallad AI Artificiell Intelligens kommer kameran att reagera på det som bärs in i soprummet, om föremålet som skall kastas i soprummet är av sådan karaktär och utformning för soprummet kommer kameran inte att agera allt övrigt kommer den att agera. föreningen kommer sedan att skicka faktura till den som bär in sådant som inte tillhör soprummet.

Dekal kommer sättas upp då kamera är installerad.

mvh
Styrelsen

Information från ComHem

Com hem
Com Hem Nytt | Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Till dig som registrerad representant för en fastighet ansluten till Com Hem
Hej bästa fastighetsägare!

Vi vill påminna dig om moderniseringen av vårt tv-erbjudande, där vi går över till att sända tv-kanaler helt digitalt med bättre kvalitet. De digitala tv-kanalerna är redan på plats och den 8 september 2020 utgår de analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget. Detta innebär att de boende som idag fortfarande tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater.

Informera era boende så snart som möjligt

Det enklaste sättet att informera de boende är att hänvisa dem till comhem.se/digitalisering.
Du som fastighetsägare eller boendeförening kan samtidigt nyttja det färdiga informationsmaterialet som vi samlat på comhem.se/fastighetsagare/digitalisering. Där finner du en färdig lapp till trapphuset, en informationstext att kopiera till er hemsida eller i mejlutskick och ett brev till boende att dela ut.

Informera gärna era boende så snart som möjligt, så får de mer tid att förstå vad de kan behöva göra och varför. De berörda kan då i lugn och ro, i sin egen takt ändra till digital-tv med bättre kvalitet.

Brev och broschyr till de äldre
I slutet på maj skickar vi ett brev till de över 65 år som vi kan nå i er fastighet och som inte redan har ett digital-tv-abonnemang. Brevet innehåller enkla tips och en broschyr på hur de själva kan byta till digital-tv på sina tv-apparater. Broschyren ger en bra vägledning för personer som inte är vana att söka information via webben. För att till exempel söka detaljer kring de boendes individuella tv-utrustning så är comhem.se/digitalisering fortfarande bästa informationskällan.

All information om tv-digitaliseringen

Information för boende

Här finns information om tv-digitaliseringen inklusive instruktioner för hur man ändrar till digital-tv
LÄS MER

Information för fastighetsägare

Här finns information om tv-digitaliseringen anpassad för dig som fastighetsägare/styrelserepresentant.
LÄS MER

Mer än ett modernt tv-erbjudande

Tv-digitaliseringen är en del i vårt arbete med att digitalisera Sverige. När den äldre analoga tekniken utgår frigörs utrymme i nätet att leverera allt stabilare och snabbare bredband, med en av Sveriges högsta hastigheter.

Vi önskar er fortsatt starka upplevelser med tv, bredband och play från
Com Hem.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

Information från Rörmokaren

Hej,

Vi jobbar med ert värmesystem och första steget som vi genomför är att gå igenom/kontrollera stammarna samt tappa ur värmesystemet.

Steg 2 är besiktning av sekundär sida av värmesystem, vilket betyder besiktning av radiatorerna i lägenheterna. Redan på torsdag ska vi börja komma in i lägenheterna för att besiktiga radiatorer.

Steg 3 är att byta ut radiatorventiler. Om även elementet behöver bytas så gör vi det också.

Steg 4 är provtryckning med lufttryck av värmesystemet för att säkerställa att det inte läcker någonstans.

Steg 5 är påfyllning och luftning av värmesystem.

Steg 6 är provtryckning av värmesystem igen, denna gång med vattentryck.

Steg 7 är montering av termostater.

Alla ovanstående stag måste genomföras för att säkerställa ett välfungerande värmesystem. Detta kan ta upp till 6 veckor att genomföra.

Vi har förstått att det finns läckage i ert värmesystem och vi vet fortfarande inte var det läcker.

När det gäller nycklarna så lämnas de tillbaka när arbetet är klart. Vi ringer alltid innan vi går in i lägenheterna. Vi finns tillgängliga på vardagar kl 8-16.

Tack för ert tålamod och vi kommer uppdatera er löpande om hur arbetet fortskrider.

Med vänlig hälsning

Miller

Projektledare och VD

Städdag 12 maj frivillig för de som vill och kan

Nu på söndag med start kl 10 är det frivillig gårdsstädning och planteringsdag för de som vill. Tanken är att göra gården blomstrande och sommarfin!

I samband med upprustningen av gården kommer det även ske en rensning bland cyklarna. Vi ber alltså de boende markera sina cyklar som står på gården, senast den 1 juli med namn på en tejpbit på styret, så att de cyklar som inte används kan tas bort.

Välkommen på söndag! Ingen föranmälan krävs.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för brf Småländska Björnen

Information från Styrelsen

Renovering av Fasad kommer att starta 12 April

Till alla boende på björngårdsgatan 11

Renovering av Fasaden kommer att starta 12 April och pågå 3 månader framåt. Denna renovering följer underhållsplanen som är lagd för huset.

Vi hoppas att ni har överseende med detta!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för brf Småländska Björnen

INFORMATION OM MÖJLIGHET ATT BYGGA BALKONG

Information från Styrelsen
INFORMATION OM MÖJLIGHET ATT BYGGA BALKONG

Under lång tid har det diskuterats balkongbygge av medlemmar i föreningen. På ett styrelsemöte i december utsågs Peter Gunnarsson att undersöka möjligheten att bygga balkonger i föreningen. Kontakt togs med ett antal balkongentreprenörer och offert har emottagits. Peter har pratat med några medlemmar och uppfattat att det finns ett intresse. Peter har även talat med ett par entreprenörer och fastnat för Balcona Valet av Balcona baseras på att de har stor erfarenhet att bygga balkonger på fastigheter liknande vår. Men är givetvis öppen för om någon annan medlem har annat förslag.

FÖRSLAG ATT TA STÄLLNING TILL
Om vi vill gå vidare så behöver vi ha stämmobeslut. Balkong gruppen föreslår att en extra föreningsstämman hålls. På stämman kommer en omröstning att genomföras. Då eventuellt byggande av balkonger kommer att påverka fastighetens utformning krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna på stämman) för ett giltigt beslut. Varje lägenhet har en röst och det går bra att ge fullmakt till annan medlem att rösta i ens ställe.
EN röst FÖR innebär att du som medlem accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.
EN röst EMOT innebär att du som medlem inte accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.
Ingen förbinder sig att bygga balkong i samband med denna extrastämma. Föreningen kan ge styrelsen uppdraget att ansöka om bygglov för balkonger. Förutsättning är att kostnader förknippade med balkongbygget betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong.
Ta ställning till dessa förslag och vid extrastämman rösta för eller emot (alternativt via ombud)

PROCESSENS GÅNG OM VI VILL BYGGA BALKONGER
Informationsmöte med Balcona AB hålls i så fall i samband med extrastämman. Beslut tas om huruvida styrelsen ska ges uppdraget att via en entreprenör inleda bygglovsprocessen, att balkongprojektet drivs vidare enligt utskickat beslutsunderlag. För beslut krävs kvalificerad majoritet, dvs 2/3 av de röstande på stämman.
Styrelsen ger därefter vald balkongentreprenör uppdraget att driva bygglovsansökning.
Fastigheten mäts, dokumenteras och bygghandlingar upprättas av Balconas arkitekter i samråd med föreningens balkonggrupp.
Efter beviljat bygglov görs detaljerad utförandebeskrivning per lägenhet. Samtliga aktuella lägenheter besöks och mäts, tillval och önskemål noteras. Kostnader och utförande för varje lägenhet sammanställs och redovisas.
Vid erhållet bygglov måste byggnation påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år. Detta möjliggör att balkong kan byggas även vid ett senare tillfälle inom fem år (tex om ny ägare till en bostadsrätt tillträder) Dock finns det stora ekonomiska skäl att bygga i samband med den övriga balkonger.
2
Avtal tecknas mellan förening och medlem som bygger balkong, varvid hela kostnaden för balkongen betalas in till föreningen. Detta för att utesluta risker med utebliven betalning från medlem i ett senare skede, då det är föreningen som beställare som blir betalningsskyldig.
Entreprenadkontrakt tecknas mellan förening och entreprenören om att bygga balkongerna. Tidplan för byggstart och färdigställande fastställs.
Byggnation påbörjas i regel 2–4 månader efter att avtal tecknats. Byggtiden är ca 8–12 veckor varav majoriteten av arbetet sker utifrån.
Efter avslutad byggnation anlitar föreningen en besiktningsman för slutbesiktning av balkongerna.
Entreprenören rättar till eventuella framkomna anmärkningar från besiktningen och först därefter slutfaktureras förening.
Ägandet av balkongerna övergår till bostadsrättsföreningen.

EKONOMI

Balkonger ska betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong och ska inte belasta föreningens ekonomi. Det är föreningen som beställare av balkongerna som är betalningsansvariga, men hela kostnaden för varje balkong tas in av medlemmar som bygger balkong innan bygget påbörjas.
Föreningen kommer att äga balkongerna. En balkongfond inrättas för att säkerställa att kostnader för framtida underhåll endast belastar de medlemmar som har balkong. Insättning till balkongfonden görs i samband med betalning av månadsavgiften. Storleken (i regel 50-100kr) på den månatliga insättningen bestäms av styrelsen.

För vidare information hör av er till Peter Gunnarsson peter.g.gunnarsson@gmail.com

MVH
Styrelsen

Fönsterrenovering

Hej!

Fönsterrenovering kommer att utföras mellan 15 jan. – 1 feb och arbetet utförs inifrån lägenheterna. Det är Mälardalens Fönsterrenovering AB som utför renoveringen och de behöver tillgång till din lägenhet under tiden som arbetet pågår. Fönsterna på vindarna berörs ej.

Nyckelinsamling kommer ske
Måndag 14 jan. kl. 07.30-08.00 i porten eller
lägg nycklarna i ett kuvert i styrelsens postfack senast Söndag Kväll 21:00 13 Jan 2019

Tidplan
Start: Alla lägenheter, Tisdag 15 jan.
Slut: Alla lägenheter, Fredag 1 feb.
Innan arbetet startar behöver du
– Plocka bort allt från fönstren och ca 2 meter runtomkring, gäller samtliga fönster och
terrasser/balkonger.
– Rulla ihop mattor så att en fri väg lämnas till ytterdörren.

Kontaktperson Mälardalens Fönsterrenovering AB:
Rafal Sedrowicz, projektledare
Mail: rafal@malardalen.nu (Maila alla frågor)

Väl mött!
Styrelsen

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN 2018

Tid: Tisdagen 4:e december 2018 kl. 19.00
Lokal: Lilla Björngårdens lokal, Björngårdsgatan 11

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängden
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvoden åt styrelse och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Andra beslut om ändring av föreningens stadgar enlig LEF. Se bifogat underlag.
 18. Upphävande av beslut om delning av Pernilla Ståhles lägenhet
 19. Motioner från medlemmar. (Inga har inkommit).
 20. Stämmans avslutande

 

 

 

Väl mött!

Styrelsen

Anmälan av skadedjur görs hos Nomor:

Anmälan av skadedjur görs hos Nomor:

Alla problem med skadedjur och ohyra ska du anmäla direkt till Trygghansas samarbetspartner Nomor AB. Skadedjurssanering gäller utan självrisk.

Enklast är det att göra skadeanmälan på Nomors webbplats.
Du kan också ringa Nomor på 0771‑122 300, öppet vardagar kl 7–18.


Bostadsrättsföreningen Småländska Björnen

 Stockholm
Org.nummer: 769617-0328