INFORMATION OM FÖRENINGEN

Brf Småländska Björnen innefattar 40 lägenheter fördelade på 2 huskroppar. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening i vilken de boende är medlemmar i föreningen och ansvarar för fastigheterna – allt från ekonomi till fastighetsskötsel.

Vi medlemmar har gemensamt ansvar för föreningen och hjälps åt genom att engagera oss i densamma. Vi tar i där vi känner att vi kan hjälpa till, i stort och smått, för ett så väl fungerande och trivsamt boende som möjligt. Du/ni har köpt nyttjanderätten till din/er lägenhet och med den följer både rättigheter och även skyldigheter. Mycket av det som är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar vi om tillsammans på årsstämman. Nedan kommer du/ni att få reda på mer om hur vår bostadsrättsförening fungerar.

AVGIFT
Samtliga medlemmar betalar en årlig avgift som fastställs av styrelsen. Avgiften ska täcka räntor och amorteringar, värmeförbrukning, förbrukning av vatten, avfallshantering, städning i gemensamma utrymmen, skötsel och underhåll av fastigheten. Om vi medlemmar till exempel slarvar med att sortera avfall så påverkar det i slutändan månadsavgiften.

STADGAR
Föreningens verksamhet styrs, förutom av lag, även av föreningens egna stadgar. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

ÅRSSTÄMMA
En gång per år kallas det till årsstämma, vanligtvis på hösten. Vid årsstämman utövar föreningens medlemmar sitt inflytande genom att framförallt närvara och rösta i de beslut som fattas. På stämman redovisas föregående års verksamhet och ekonomi. Där väljs också styrelsen som är föreningens verkställande organ. Till årsstämman kan man lämna motioner vilka sedan behandlas på stämman. Varje lägenhet har en röst.

MOTIONER
Vill du/ni att en övergripande fråga ska behandlas på ett styrelsemöte skriver du en motion till styrelsen. Motionen kan skickas per mail eller lämnas i brevlådan i entrén på Björngårdsgatan 11 senast 31/10. Du kan även fråga när styrelsens nästa möte är för att se när motionen kan komma att behandlas.

STYRELSENS UPPDRAG
Beslut som tas på årsstämman verkställs av styrelsen som dessutom i övrigt förvaltar föreningens verksamhet mellan årsstämmorna. Styrelsen verkar för att andemeningen och kraven i föreningens stadgar uppfylls samt att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa tänkbara sätt. Styrelsens sammansättning finns på anslagstavlan i entrén på Björngårdsgatan 11.