INFORMATION OM MÖJLIGHET ATT BYGGA BALKONG

Information från Styrelsen
INFORMATION OM MÖJLIGHET ATT BYGGA BALKONG

Under lång tid har det diskuterats balkongbygge av medlemmar i föreningen. På ett styrelsemöte i december utsågs Peter Gunnarsson att undersöka möjligheten att bygga balkonger i föreningen. Kontakt togs med ett antal balkongentreprenörer och offert har emottagits. Peter har pratat med några medlemmar och uppfattat att det finns ett intresse. Peter har även talat med ett par entreprenörer och fastnat för Balcona Valet av Balcona baseras på att de har stor erfarenhet att bygga balkonger på fastigheter liknande vår. Men är givetvis öppen för om någon annan medlem har annat förslag.

FÖRSLAG ATT TA STÄLLNING TILL
Om vi vill gå vidare så behöver vi ha stämmobeslut. Balkong gruppen föreslår att en extra föreningsstämman hålls. På stämman kommer en omröstning att genomföras. Då eventuellt byggande av balkonger kommer att påverka fastighetens utformning krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna på stämman) för ett giltigt beslut. Varje lägenhet har en röst och det går bra att ge fullmakt till annan medlem att rösta i ens ställe.
EN röst FÖR innebär att du som medlem accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.
EN röst EMOT innebär att du som medlem inte accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.
Ingen förbinder sig att bygga balkong i samband med denna extrastämma. Föreningen kan ge styrelsen uppdraget att ansöka om bygglov för balkonger. Förutsättning är att kostnader förknippade med balkongbygget betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong.
Ta ställning till dessa förslag och vid extrastämman rösta för eller emot (alternativt via ombud)

PROCESSENS GÅNG OM VI VILL BYGGA BALKONGER
Informationsmöte med Balcona AB hålls i så fall i samband med extrastämman. Beslut tas om huruvida styrelsen ska ges uppdraget att via en entreprenör inleda bygglovsprocessen, att balkongprojektet drivs vidare enligt utskickat beslutsunderlag. För beslut krävs kvalificerad majoritet, dvs 2/3 av de röstande på stämman.
Styrelsen ger därefter vald balkongentreprenör uppdraget att driva bygglovsansökning.
Fastigheten mäts, dokumenteras och bygghandlingar upprättas av Balconas arkitekter i samråd med föreningens balkonggrupp.
Efter beviljat bygglov görs detaljerad utförandebeskrivning per lägenhet. Samtliga aktuella lägenheter besöks och mäts, tillval och önskemål noteras. Kostnader och utförande för varje lägenhet sammanställs och redovisas.
Vid erhållet bygglov måste byggnation påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år. Detta möjliggör att balkong kan byggas även vid ett senare tillfälle inom fem år (tex om ny ägare till en bostadsrätt tillträder) Dock finns det stora ekonomiska skäl att bygga i samband med den övriga balkonger.
2
Avtal tecknas mellan förening och medlem som bygger balkong, varvid hela kostnaden för balkongen betalas in till föreningen. Detta för att utesluta risker med utebliven betalning från medlem i ett senare skede, då det är föreningen som beställare som blir betalningsskyldig.
Entreprenadkontrakt tecknas mellan förening och entreprenören om att bygga balkongerna. Tidplan för byggstart och färdigställande fastställs.
Byggnation påbörjas i regel 2–4 månader efter att avtal tecknats. Byggtiden är ca 8–12 veckor varav majoriteten av arbetet sker utifrån.
Efter avslutad byggnation anlitar föreningen en besiktningsman för slutbesiktning av balkongerna.
Entreprenören rättar till eventuella framkomna anmärkningar från besiktningen och först därefter slutfaktureras förening.
Ägandet av balkongerna övergår till bostadsrättsföreningen.

EKONOMI

Balkonger ska betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong och ska inte belasta föreningens ekonomi. Det är föreningen som beställare av balkongerna som är betalningsansvariga, men hela kostnaden för varje balkong tas in av medlemmar som bygger balkong innan bygget påbörjas.
Föreningen kommer att äga balkongerna. En balkongfond inrättas för att säkerställa att kostnader för framtida underhåll endast belastar de medlemmar som har balkong. Insättning till balkongfonden görs i samband med betalning av månadsavgiften. Storleken (i regel 50-100kr) på den månatliga insättningen bestäms av styrelsen.

För vidare information hör av er till Peter Gunnarsson peter.g.gunnarsson@gmail.com

MVH
Styrelsen