KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN 2018

Tid: Tisdagen 4:e december 2018 kl. 19.00
Lokal: Lilla Björngårdens lokal, Björngårdsgatan 11

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängden
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvoden åt styrelse och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Andra beslut om ändring av föreningens stadgar enlig LEF. Se bifogat underlag.
 18. Upphävande av beslut om delning av Pernilla Ståhles lägenhet
 19. Motioner från medlemmar. (Inga har inkommit).
 20. Stämmans avslutande

 

 

 

Väl mött!

Styrelsen