KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN

Tid: Onsdagen den 22 Mars 2017 kl. 19.00

Lokal: Lilla Björngårds, Björngårdsgatan 11

Dagordning

 

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande vid stämman
  4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
  6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängden
  8. Beslut om ändring av stadgar rörande avgifter. Andra omröstningen. För mera information se baksidan.
  9. Beslut om justering av andelstal efter ökad bostadsyta i föreningen.
  10. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen

 

____________________________________________________________________

Stadgeändring enligt följande:

Nuvarande lydelse §5 andra stycket:

Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens utgifter samt dess avsättning till fonder.

Alternativt kan årsavgiften fördelas enligt procentuella andelar för varje bostadsrätt (andelstal) som anges i föreningens första registrerade ekonomiska plan.

 

Ny lydelse:

Årsavgiften fördelas enligt andelstal.

Första beslut om ändring av föreningens stadgar för avgiftsgrund, så att dessa baseras på andelstal fattades på Ordinarie föreningsstämma den 14 dec 2016 med enkel majoritet (18 för, 4 mot).